Návrh uznesenia

Návrh na riešenie omeškaného nájomného - OPAX s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

 
A/                                                                       schvaľuje
 
zľavu vo výške  .......................% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, za obdobie, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti
so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 
 
B/                                                                    žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zapracovať do rozpočtu mestskej časti na rok 2020.


Predkladateľ pred začatím hlasovania materiál stiahol, v zmysle čl. 6 bod 20 platného rokovacieho poriadku Miestneho zastuipteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.