Miestne zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 20.11.2018

 • 20. novembra 2018, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Zasadnutie pokračuje 18.12.2018
 1. 2.Určenie overovateľov zápisnice.

  UzneseniaUznesenie
 2. 3, 4, 5, 6.3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
  4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
  5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
  6. Vystúpenie novozvoleného starostu.

 3. 7.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

  UzneseniaUznesenie
 4. 8.Poverenie poslanca novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 5. 9.Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a voľba ich predsedov.

 6. 10.Voľba orgánov miestneho zastupiteľstva.

 7. 11.Návrh na schválenie postavenia a náplní práce zriadených komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 8. 12.Určenie počtu sobášiacich a voľba sobášiacich poslancov.

 9. 13.Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava.

 10. 14.Termín zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

  Materiály
 11. 15.Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

 12. 16.A/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava, za školský rok 2017/2018.

 13. 16.B/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kríková 20, Bratislava, za školský rok 2017/2018.

 14. 16.C/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava, za školský rok 2017/2018.

 15. 16.D/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Železničná 14, Bratislava, za školský rok 2017/2018.

 16. 16.E/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Žitavská 1, Bratislava, za školský rok 2017/2018.