Miestne zastupiteľstvo - 10. zasadnutie 03.12.2019

 • 3. decembra 2019, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [58.68 kB]
 • Schválený program[575.69 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková,kontrolórka

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022. predkladá: Lýdia Adamovičová, prednostka

 4. 4.Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v Materskej škole, Kríková 20, 821 07 Bratislava za rok 2015.predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka

 5. 5.Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka

 6. 6.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2020. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka

 7. 7.Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. predkladá: Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa starostu

 8. 8.Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 9. 9.Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.09.2019. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 10. 10.Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 11. 11.Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 12. 12.Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu Odborné učebne ZŠ. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta Príloha k návrhu na prijatie úveru: Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu Odborné učebne ZŠ.predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa 03.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo dňa 3.12.2019, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2020.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 15. 15.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 16. 16.Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 17. 17.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky 2020 – 2022.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
  Príloha k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022: Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2020 a na roky 2021-2022.
  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka

 18. 18.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom nachádzajúcom sa na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, v prospech Karola Lády a Márii Ládyovej, obaja bytom Rajecká 26 v Bratislave.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 19. 19.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Toplianskej 5, č. 2a v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3767, vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828, pre účely zriadenej Jedálne pre dôchodcov a návrh na schválenie zámeru odkúpenia týchto priestorov do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 20. 20.Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 3168/10 o výmere 2000 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúci sa na Majerskej ulici (pred letiskom) v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 21. 21.Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia č. 120/IX/2019 zo dňa 24.9.2019 z dôvodu zmeny obchodného mena spoločnosti.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 23. 23.Informácia o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

 24. 24.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3 Bratislava za školský rok 2018/2019.
  predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka

 25. 25.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14 Bratislava za školský rok 2018/2019.
  predkladá: Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka

 26. 26.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1 Bratislava za školský rok 2018/2019.
  predkladá: RNDr. Jana Weisová, riaditeľka

 27. 27.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10 Bratislava za školský rok 2018/2019.
  predkladá: Mgr. Lucia Slováková, riaditeľka

 28. 28.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková 20 Bratislava za školský rok 2018/2019.
  predkladá: Miroslava Koprdová, riaditeľka

 29. 29.Rôzne
  A/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.

  B/ Pravidlá pre udeľovanie ocenenia „Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“

 30. 30.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.

Informačné materiály

 1. 31.IM1 – Informácia o účasti delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta