Miestne zastupiteľstvo - 12. zasadnutie 28.04.2020

 • 28. apríla 2020
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [52 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 16.06.2020
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 5. 5.Audit detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 6. 6.Žiadosť o predĺženie nájmu bytu č. 04 na Stavbárskej 38, Bratislava nájomníčky Libuše Mencovej, Bratislava.

 7. 7.Štatút Denného centra „Klubu dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

  Materiály
 8. 8.Regulované parkovisko – Trhovisko Rajecká ul.

 9. 9.Vyhlásenie zámeru na predaj, resp. nájom vlastníctva časti pozemku parc. registra „E“ č. 603/100 o výmere 1302 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.

 10. 10.Návrh na vyhlásenie zámeru na zámenu časti pozemku parc. č. 3551/22, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3313, v spoluvlastníctve žiadateľov: Fűlle Peter, Bratislava v ½; Fieber Peter, Bratislava v ¼; Fieber Štefan, Bratislava v ¼, nachádzajúceho sa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, za časť pozemku parc. č. 3551/20, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3040, nachádzajúcich sa na Dvojkrížnej ul. V Bratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 11. 11.Nájom časti pozemku parc. č. 1173/8-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1517, k. ú. Vrakuňa, pod predajným stánkom o výmere 20 m2, nachádzajúcim sa na Kazanskej ulici v Bratislave v prospech spoločnosti: KAMARPET s.r.o., so sídlom na Kvetnej ul. 14, 821 08 Bratislava, IČO: 46 969 110 ako prípad osobitného zreteľa.

 12. 12.Návrh na odpustenie dlhu pani Moniky Vakulovej, Bratislava vzniknutého z nezaplateného nájomného v nájomnom byte na Stavbárskej 38 Bratislava za obdobie od novembra 2016 do 19.02.2020 vo výške 9084,07 Eur.

 13. 13A.Návrh na zaslanie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k pripravovanému VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 14. 13B.Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 o výmere 680m2 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/7 o výmere 545 m2, katastrálne územie Vrakuňa, na Šíravskej ulici v Bratislave, evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v Bratislave, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku.

 15. 13C.Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2 a časť pozemku parc. č. 889/9 o výmere 128 m2, obidva evidované na LV č. 1849 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ráztočnej ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava), k. ú. Vrakuňa.

 16. 13D.Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových kurtov.