Bod č. 11

Nájom časti pozemku parc. č. 1173/8-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1517, k. ú. Vrakuňa, pod predajným stánkom o výmere 20 m2, nachádzajúcim sa na Kazanskej ulici v Bratislave v prospech spoločnosti: KAMARPET s.r.o., so sídlom na Kvetnej ul. 14, 821 08 Bratislava, IČO: 46 969 110 ako prípad osobitného zreteľa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.