Bod č. 13A

Návrh na zaslanie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k pripravovanému VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.