Bod č. 13B

Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 o výmere 680m2 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/7 o výmere 545 m2, katastrálne územie Vrakuňa, na Šíravskej ulici v Bratislave, evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v Bratislave, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.