Bod č. 13C

Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2 a časť pozemku parc. č. 889/9 o výmere 128 m2, obidva evidované na LV č. 1849 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ráztočnej ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava), k. ú. Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.