Miestne zastupiteľstvo - 13. zasadnutie 16.06.2020

 • 16. júna 2020, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [55.71 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.

 5. 5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2020.

 6. 6.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.

  Príloha k záverečnému účtu: Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2019.

 7. 7.Návrh na riešenie omeškaného nájomného - OPAX s.r.o.

 8. 8.Návrh na riešenie omeškaného nájomného – BaŠ INVEST, s.r.o.

 9. 9.Návrh na riešenie omeškaného nájomného - prepress s.r.o.

 10. 10.Návrh na riešenie omeškaného nájomného - ARTON s.r.o.

 11. 11.Návrh na riešenie omeškaného nájomného – Elastic Slovakia s.r.o.

 12. 12.Návrh na riešenie omeškaného nájomného – Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN

 13. 13.Návrh na riešenie omeškaného nájomného – PIT, s.r.o.

 14. 14.Návrh na riešenie omeškaného nájomného – Súkromné gymnázium.

 15. 15.Návrh na riešenie omeškaného nájomného – LUXSTORE, s.r.o.

 16. 16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

 17. 17.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 886/154 vo výmere 602 m2, k. ú. Vrakuňa, od Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice, IČO: 00 602 281, za účelom realizácie stavby „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“.

 18. 18.Vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507, na Čiližskej 26A v Bratislave, evidovaná na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverená do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 19. 19.Žiadosť spoločnosti Edux s. r. o., Vážska 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813, o nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 3606 na Vážskej 34 v Bratislave – pre účely školského dvora k základnej škole.

 20. 20.Žiadosť spoločnosti PIT s. r. o., Šaštínska 37, 841 04 Bratislava, IČO: 36 686 905 o predĺženie doby nájmu na pozemok registra „C“ KN parc. č. 1173/21 evidovaný na LV č. 270, o výmere 96 m2 a časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1173/8 vo výmere 4 m2 na umiestnenie posedenia pri stánku, evidovaný na LV č. 1517, k. ú. Vrakuňa, na Kazanskej ulici v Bratislave, pod predajným stánkom prospech majiteľa stánku.

 21. 21.21. Návrh na schválenie zámeny časti vo výmere 22 m2 pozemku registra „C“ KN parc. č. 3551/22, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 3313 na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, v spoluvlastníctve žiadateľov Fűlleho Petra, Fiebera Petra, Fiebera Štefana, bytom Bratislava, za časť pozemku vo výmere 22 m2 registra „C“ KN parc. č. 3551/20, k. ú. Vrakuňa, na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, evidovaný na LV č. 3040 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 22. 22.Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom na Rajeckej 2, 4, Rajeckej 6, 8, 10, Rajeckej 22,24,26, Stavbárskej 2,4, Poľnohospodárskej 32,34, Poľnohospodárskej 34A, 36 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vlastníkom bytov.

 23. 23.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2019.

 24. 24.Návrh na zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25, Bratislava.

 25. 25.Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava za rok 2019.

 26. 26.Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2019.