Bod č. 17

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 886/154 vo výmere 602 m2, k. ú. Vrakuňa, od Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice, IČO: 00 602 281, za účelom realizácie stavby „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.