Bod č. 20

Žiadosť spoločnosti PIT s. r. o., Šaštínska 37, 841 04 Bratislava, IČO: 36 686 905 o predĺženie doby nájmu na pozemok registra „C“ KN parc. č. 1173/21 evidovaný na LV č. 270, o výmere 96 m2 a časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1173/8 vo výmere 4 m2 na umiestnenie posedenia pri stánku, evidovaný na LV č. 1517, k. ú. Vrakuňa, na Kazanskej ulici v Bratislave, pod predajným stánkom prospech majiteľa stánku.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.