Miestne zastupiteľstvo - 14. zasadnutie 20.08.2020

 • 20. augusta 2020, 08:00 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [46.88 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava.

 3. 3.Návrh Zriaďovacej listiny Materská škola Bodvianska 4, Bratislava.

 4. 4.Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením č. .../2020 z ....... 2020.

 5. 5.Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ....6/2020 z ......2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 6. 6.Informácia o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti.

 7. 7.Rôzne.
  Výstavba bytového domu na Železničnej ulici.

 8. 8.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.