Bod č. 5

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ....6/2020 z ......2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.