Miestne zastupiteľstvo - 15. zasadnutie 08.09.2020

 • 8. septembra 2020, 08:30 h
 • Spoločenská sála, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [59.62 kB]
 • Schválený program[24.92 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 4. 4.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022

 5. 5.Kontrola vybavovania sťažností a petícii za I. polrok 2020.

 6. 6.Správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Vrakuňa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019

 7. 7.Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za rok 2019

 8. 8.Voľba zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 9. 9.Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava

 10. 10.Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava

 11. 11.Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava

 12. 12.Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava

 13. 13.Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava

 14. 14.Žiadosť o odpustenie nájomného OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, prevádzka fitness centra, Nájomná zmluva zo dňa 18.5.2006 v znení platných dodatkov – nájom nebytových priestorov

 15. 15.Žiadosť o odpustenie platby nájomného ARTON s.r.o., Komenského 27, Žilina, Nájomná zmluva č. 152/2018 zo dňa 30.7.2018 – prenájom oplotenia pre reklamu

 16. 16.Žiadosť o odpustenie nájmu BaŠ INVEST, s.r.o., Haburská 31, Bratislava, prevádzka ŠPORTBUFET u Kamila, Poľnohospodárska 2, Bratislava, Nájomná zmluva č. 108/2008 zo dňa 27.10.2008 – nájom pozemkov

 17. 17.Žiadosť o úpravu platieb nájomného Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava, Nájomná zmluva č. 108/2005 zo dňa 31.10.2005 – prenájom priestorov v ZŠ Železničná

 18. 18.Žiadosť o odpustenie nájomného Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 3, Bratislava, Nájomná zmluva č. 266/2017 zo dňa 24.11.2017– nájom nebytových priestorov, prevádzka salónu na Kríkovej 7

 19. 19.Žiadosť o odpustenie, resp. zníženie nájmu Luxstore s.r.o., Rajecká 26, Bratislava Nájomná zmluva č. 62/2019 zo dňa 26.4.2019 – prenájom nebytových priestorov

 20. 20.Žiadosť o zníženie výšky nájomného PIT s.r.o., Šaštínska 37, Bratislava Nájomná zmluva č. 87/2015 zo dňa 9.7.2015 – prenájom pozemku

 21. 21.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, Nájomná zmluva č. 345/2012 zo dňa 31.10.2005 a 352/212 z 21.9.2012 prenájom priestorov a pozemkov.

 22. 22.Žiadosť o odpustenie nájomného prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava, prevádzka cukrárne, Nájomná zmluva č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013 – nájom nebytových priestorov.

 23. 23.Žiadosť o odpustenie, vrátenie nájomného Boguslaw Stanczyk - JOGA, Estónska 14, Bratislava, cvičenie jogy, Nájomná zmluva č. 121/2005 zo dňa 30.11.2005 – nájom nebytových priestorov.

 24. 24.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, Bratislava, Nájomná zmluva č. D12/2019 zo dňa 20.09.2019, prenájom nebytových priestorov - zrkadlová sála

 25. 25.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, Bratislava, Nájomná zmluva č. 30/2019 zo dňa 12.09.2019, prenájom nebytových priestorov - telocvičňa

 26. 26.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného DOKA Slovakia s. r. o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava, Nájomná zmluva č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

 27. 27.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Learn 2 Code, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Nájomná zmluva č. 25/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – učebňa informatiky.

 28. 28.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Marek Stanczyk, Hrázdna 1255, 900 41 Rovinka, Nájomná zmluva č. 22/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

 29. 29.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11, 821 06 Bratislava, Nájomná zmluva č. 23/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

 30. 30.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka, Nájomná zmluva č. 21/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

 31. 31.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava, Nájomná zmluva č. 24/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

 32. 32.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08 Bratislava, Nájomná zmluva č. 31/2019 zo dňa 27.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – trieda.

 33. 33.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Simona Jiskrová – Simon´s creActive, Toryská 2, 821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č. 26/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa 11.10.2019 – prenájom nebytových priestorov – triedy

 34. 34.Žiadosť hlavného mesta SR Bratislava o usporiadanie vzťahov k pozemkom registra „E“ parc. č. 715/100, 851, 845/1, 843/8, k. ú. Vrakuňa, užívané spoločnosťou Železnice SR.

 35. 35.Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov registra „E“ parc. č. 332, 333/1, 333/2, 603/200, druh pozemkov orná pôda, LV č. 270, k. ú. Vrakuňa, s Poľnohospodárskym družstvom Podunajské Biskupice ako prípad hodný osobitného zreteľa

 36. 36.Žiadosť Františka Baka, Bratislava o prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN č. 3648/158 vo výmere 16 m2, k. ú. Vrakuňa, LV č. 1095, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 37. 37.Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100 vo výmere 1302 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa formou obchodnej verejnej súťaže.

 38. 38.Vyhlásenie súťaže na nájom časti 70 m2 pozemku registra „C“ par. č. 3899/6 (lesopark), evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa na zriadenie centra športových a oddychových aktivít s občerstvením.

 39. 39.Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 216 a spoluvlastníckeho podielu na Kríkovej 7 v Bratislave, evidovaný na LV č. 3198, k. ú. Vrakuňa, v prospech nájomcu - Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07 Bratislava, IČO: 17512123.

 40. 40.Návrh na prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ parc. č. 18/7 a parc. č 18/4 na Šíravskej ulici v Bratislave v prospech spoločnosti TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava.

 41. 41.Žiadosť Slovenskej pošty, a. s. Banská Bystrica o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 491/58, LV č. 1095, na umiestnenie BalíkoBOXu pre poštu na Rajeckej ul. v Bratislave.

 42. 42.Žiadosť Slovenskej pošty, a. s. Banská Bystrica o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 3688/3, LV č. 1095, na umiestnenie BalíkoBOXu pre poštu na Čiernovodskej ul. v Bratislave

 43. 43 A.Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod Materskou školou na Kaméliovej 10 v Bratislave.

 44. 44.Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválené uznesením MZ Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012.

 45. 45.Návrh na schválenie víťaza súťaže – nájom stavby na Čiližskej 26A v Bratislave v súlade s uznesením MZ č. 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020

 46. 46.Návrh na zmenu uznesenia č. 191/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 v bode 2.1.1 – byt č. 42, na Rajeckej 8 v Bratislave z dôvodu zmeny výšky kúpnej ceny

 47. 47.Rôzne.

 48. 48.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia

 49. 5A.Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.