Bod č. 38

Vyhlásenie súťaže na nájom časti 70 m2 pozemku registra „C“ par. č. 3899/6 (lesopark), evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa na zriadenie centra športových a oddychových aktivít s občerstvením.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.