Miestne zastupiteľstvo - 16. zasadnutie 08.12.2020

 • 8. decembra 2020, 08:30 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [59.49 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, zloženie sľubu nového poslanca

 3. 3.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 4. 4.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 5. 5.Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – I. časť kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava.

 6. 6.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2021.

 7. 7.Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

 8. 8.Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021.

 9. 9.Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 10. 10.Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 30.9.2020.

 11. 11.Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na rok 2020.

 12. 12.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č..../2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 13. 13.Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021.

  Materiály
 14. 14.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2021 až 2023.
  Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2021 a na roky 2022-2023.

 15. 15.Architektonická štúdia „ Polyfunkčný komplex Nový Majerhof.

 16. 16.Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2019 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.

 17. 17.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska ul. č. 3 Bratislava za školský rok 2019/2020.

 18. 18.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná ul. č. 14 Bratislava za školský rok 2019/2020.

 19. 19.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská ul. č. 1 Bratislava za školský rok 2019/2020.

 20. 20.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová ul. č. 10 Bratislava za školský rok 2019/2020.

 21. 21.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková ul. č. 20 Bratislava za školský rok 2019/2020.

 22. 22.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava.

 23. 23.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava.

 24. 24.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Fun skippers & dancing, Toryská 5, 821 07 Bratislava.

 25. 25.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného SK REAL Bratislava o.z., Latorická 17, 821 07 Bratislava.

 26. 26.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Marcel Mucska, Brezová 12/A, 821 07 Bratislava.

 27. 27.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Športový klub KORYO, Čiližská 22, 821 07 Bratislava.

 28. 28.Návrh na ďalšie nakladanie s nebytovým priestorom na Toplianskej 5 v Bratislave v nájme od spoločnosti TAJPAN s.r.o. Bratislava, v ktorom je umiestnená Jedáleň pre dôchodcov.

 29. 29.Žiadosť spoločnosti OPAX s.r.o., Žitavská 6 Bratislava o predĺženie doby nájmu na nebytové priestory v objekte na Toplianskej 7 v Bratislave.

 30. 30.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom na Rajeckej 38A, 40 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vlastníčke bytu.

 31. 31.Návrh na vyjadrenie súhlasu k zmene zmluvných podmienok – nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 889/4 a parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave.

  Materiály
 32. 32.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2020 zo dňa .............. o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

  Materiály
 33. 33.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2020 zo dňa .............. o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

  Materiály
 34. 34.Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava.

 35. 35.Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava.

 36. 36.Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.

 37. 37.Stanovisko k návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z

 38. 38.Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo 17.decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.