Bod č. 1

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.