Bod č. 32

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2020 zo dňa .............. o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.