Bod č. 38

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo 17.decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.