Miestne zastupiteľstvo - 17. zasadnutie 16.02.2021

 • 16. februára 2021, 08:30 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [52.89 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 4. 4.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 5. 5.Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.

 6. 6.Kontrola vybavovania sťažností a petícii za II. polrok 2020.

 7. 7.Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 9/2019 - správa miestneho poplatku za rozvoj.

 8. 8.Žiadosť o odpustenie nájomného OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, prevádzka fitness centra, Nájomná zmluva zo dňa 18.05.2006 v znení platných dodatkov – nájom nebytových priestorov.

 9. 9.Žiadosť o poskytnutie zľavy na nájomnom prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava, prevádzka cukrárne, Nájomná zmluva č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013 – nájom nebytových priestorov

 10. 10.Žiadosť o zníženie a odpustenie nájomného – Luxstore s.r.o. Rajecká 26, Bratislava Nájomná zmluva č. 62/2019 zo dňa 26.04.2019 – prenájom nebytových priestorov.

 11. 11.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, Nájomná zmluva č. 352/212 z 21.09.2012 v znení dodatku prenájom priestorov.

 12. 12.Žiadosť o zníženie nájomného za nebytové priestory – Edux s.r.o., Vážska 34, Bratislava, Nájomná zmluva č. 26/2020 zo dňa 27.02.2020 prenájom priestorov a pozemkov.

 13. 13.Návrh spoločnosti ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o., Novodvorská 10A, 841 02 Bratislava, IČO: 36 057 223, na vysporiadanie majetkovoprávneho stavu ciest, chodníkov a pozemkov pod nimi a verejného osvetlenia na Begóniovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.

 14. 14.Žiadosť spoločnosti MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 52 636 216 o odkúpenie areálu tzv. bývalých zberných surovín.

 15. 15.Žiadosť Mareka Šimuniča o odkúpenie časti pozemku cca 66 m2 registra „E“ parc. č. 721/415, k. ú. Vrakuňa, na Krokusovej ul. v Bratislave.

 16. 16.Výzva spoločnosti Pinea Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava na vrátenie daru - pozemkov a vybudovaných spevnených plôch na týchto pozemkoch v zmysle darovacej zmluvy č. 111/2005.

 17. 17.Žiadosť Zsolta Szaba o prenájom trhových stolov na Rajeckej ul. v Bratislave na maloobchodný predaj ovocia, zeleniny a kvetov.

 18. 18.Žiadosť nájomcu nebytových priestorov na Čiližskej 26/A v Bratislave RG Slovakia, s.r.o., Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 305 549, o vyjadrenie súhlasu k zmene zmluvných podmienok.

 19. 19.Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Bratislava o vyjadrenie mestskej časti k návrhu nájomnej zmluvy na nájom pozemkov pod prístupovou komunikáciou na Leknovej ulici v Bratislave.

 20. 20.Názov pre označenie novovzniknutej ulice v katastri Bratislava-Vrakuňa „Medovková“.

 21. 21.Rôzne
  A) Zámer zriadenia novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie

 22. 22.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.