Miestne zastupiteľstvo - 18. zasadnutie 27.04.2021

 • 27. apríla 2021
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [55.95 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrútátorov, zapisovateľa, zápisnice, schválenie programu

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018; 2018-2022.

 4. 4.Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.

 5. 5.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému Memorandu o spolupráci hl. mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o umiestnení a prevádzkovaní novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie útulku pre ľudí bez domova.

 6. 6.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík.

 7. 7.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domov na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k.ú. Vrakuňa vlastníkom bytov.

 8. 8.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2374/36 na Anízovej ulici v Bratislave, k.ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distrubučnej spoločnosti a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO, 36 361 518.

 9. 9.Žiadosť nájomcu TERMMING, a. s. Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972254 o predĺženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 67/2006 zo dňa 01.06.2006 na nájom objektov kotolní.

 10. 10.Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti na Šíravskej 7 v Bratislave,na dobu neurčitú v prospech spoločnosti TERMMING, a. s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava IČO: 35 972 254 pre účely výmenníkovej stanice OST-BOST 400

 11. 11.Žiadosť nájomcu Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 97 185 o zmenu nájomcu zo SZČO na obchodné meno TUTO s.r. o. Novozámocká 47, Nesvady 94651, IČO 53 617 622, v nájomnej zmluve ev. č. MČ 49/2018 a žiadosť o premiestnenie predajného stánku s občerstvením v inej časti lesoparku.

 12. 12.Žiadosť o nájomcu prepress s.r.o., Bratislava, Rajecká 38/14145, IČO 35 854 804 o poskytnutie zľavy na nájomnom z dôvodu obmedzenia užívania prenajatých nebytových priestorov po rozbití sklenených výplní dverí a okien cudzím zavinením na Bučinovej 10 v Bratislave.

 13. 13.Žiadosť nájomcu KAMARPET s.r.o. Kvetná 14, 821 08 Bratislava, IČO: 46 969 110 o zmenu v názve a sídle spoločnosti na Gastro u Marečka, s.r.o. IČO: 46 969 110 so sídlom na Krokusovej 20673/6 Bratislava a žiadosť o doplnenie účelu nájmu v súlade s nájomnou zmluvou ev. č. MČ 3/2016

 14. 14.Žiadosť nájomcu Felixa Horínka - Fel, Slatinská 5021/16, Bratislava, IČO: 11 894 059 o predĺženie doby nájmu v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 139/2014 na nájom nebytových priestorov - skladu na Bebravskej ul. v Bratislave.

 15. 15.Žiadosť nájomcu Edux s.r.o. Vážska 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813 o refundáciu nákladov spojených s výmenou radiátorových ventiov v prenajatom objekte, zápočtom z nájomného.

 16. 16.Žiadosť nájomcu euroAWK, spol. s. r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 149/2018.

 17. 17.Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o. Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava, IČO 47 545 674 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 150/2018.

 18. 18.Žiadosť nájomcu ISPA, spol s. r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umeistnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 154/2018

 19. 19.Žiadosť nájomcu JEZET reklamná agentúra, s. r. o. Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 763 205, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 151/2018

 20. 20.Žiadosť nájomcu Akzent BigBoard, a. s. Ivanská cesta 20, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ulici v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ 148/2018.

 21. 21.Žiadosť nájomcu ARTON s. r. o. Komenského 27 Žilina, IČO: 31 595 154 o predĺženie doby nájmu časti stavby oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 152/2018

 22. 22.Žiadosť nájomcu GRYF reklamné štúdio, s. r. o. Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 45 939 187, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ulici v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 153/2018.

 23. 23.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2021 z ............2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 24. 24.Rôzne .A/ Zmena účelu využitia finančných prostriedkov určených na zriadenie sociálnej služby krízovej intervencie

 25. 25.Interpelácie