Bod č. 1

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrútátorov, zapisovateľa, zápisnice, schválenie programu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.