Bod č. 23

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2021 z ............2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.