Bod č. 8

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2374/36 na Anízovej ulici v Bratislave, k.ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distrubučnej spoločnosti a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO, 36 361 518.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.