Miestne zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 13.12.2022

 • 13. decembra 2022, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [55.68 kB]
 1. 1.Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 2. 2.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 3. 3.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 4. 4.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022, 2022-2026.

 5. 5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2023.

 6. 6.Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023.

 7. 7.Voľba členov zriadených komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 8. 8.Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 9. 9.Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava

 10. 10.Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov Športového klubu Vrakuňa Bratislava

 11. 11.Odvolanie a voľba zástupcov v Radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 12. 12.Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022.

 13. 13.Návrh na schválenie dohody o povolení 50-eurových mesačných splátok dlhu
  vo výške 238,69 eur vzniknutého z nezaplateného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2021 v nájomnom byte na Stavbárskej 42, Bratislava – Rigová Ingrid

 14. 14.Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...../2022 zo dňa 13.12.2022 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2022, zo dňa .............. o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu.

 16. 16.Návrh Zásad poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa, pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy a na zabezpečenie spoločného stravovania.

  Materiály
 17. 17.Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.

 18. 18.Štatút Denného centra „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 13.12.2022.

  Materiály
 19. 19.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3, Bratislava za školský rok 2021/2022

 20. 20.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14, Bratislava za školský rok 2021/2022.

 21. 21.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1, Bratislava za školský rok 2021/2022.

 22. 22.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Bodvianska 4, Bratislava za školský rok 2021/2022.

 23. 23.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10, Bratislava za školský rok 2021/2022.

 24. 24.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková 20, Bratislava za školský rok 2021/2022.

 25. 25.Rôzne

 26. 26.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia

 27. 8A.8A Architektonická štúdia „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof.“