Miestne zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 18.12.2018

 • 18. decembra 2018, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.Kontrola zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - Základnej školy Železničná 14 Bratislava.

 5. 5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2019.

 6. 6.Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2019 - 2021.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

  Materiály
 9. 9.Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019.

 10. 10.Návrh na odvolanie a vymenovanie členov dočasných komisií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa .

  Materiály
 11. 11.Odvolanie a voľba zástupcov v Radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 12. 12.Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019.

 13. 13.Návrh Zásad poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na zabezpečenie spoločného stravovania.

 14. 14.Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.

 15. 15.Zberný dvor mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 16. 16.Petícia za zachovanie charakteru územia Ráztočná.

  UzneseniaUznesenie
 17. 17.Úprava pásma hygienickej ochrany okolo ústrednej čistiarne odpadových vôd v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 18. 18.Návrh na odpis pohľadávky dlžníka TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová 2, 811 09 Bratislava, IČO 35 972 807.

 19. 19.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov č. 12-2a na Toplianskej 5 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3767, vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828, pre účely zriadenej Jedálne pre dôchodcov.

 20. 20.Prenájom časti betónovej plochy pod existujúcim predajným stánkom o výmere 5 m2 na Estónskej ul. v Bratislave, v prospech FO - podnikateľ: Dušan Pažitka, Dopravná ul. č. 55, 831 05 Bratislava, IČO: 30 133 904, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 21. 21.Žiadosť na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9 - zastavané plochy a nádvoria pod existujúcim reklamným zariadením, na dobu určitú v trvaní 1 roka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r. o., so sídlom na Kopčianskej ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717.

 22. 22.Návrh na zmenu nájomcu nebytového priestoru – miestnosť č. 213, blok A/II. poschodie - školský bufet o celkovej výmere 15 m2 v objekte Základnej školy, Železničná ul. 14 v Bratislave, evidovaného na LV č. 2764, k. ú. Vrakuňa, z dôvodu zmeny nájomcu z NIKA – SK, s.r.o., Čiližská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 795 259 na Alexandru Malackú, Čiližská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 52 045 994, na dobu neurčitú od 1.1.2019.