Miestne zastupiteľstvo - 20. zasadnutie 29.06.2021

 • 29. júna 2021, 08:00 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [57.06 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice , schválenie programu

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Vrakuňa v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za rok 2020

 3. 3.Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za rok 2020

  UzneseniaUznesenie
 4. 4.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vrakuňa

 5. 6.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na II. polrok 2021

 6. 8.Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na kúpu nehnuteľnosti na Čiližskej ulici č.1 Bratislava-Vrakuňa

 7. 11.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 12.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č../2021 z ..... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 9. 13.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............ zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 10. 14.Voľba zástupcu do Rady školy pri Základnej škole Žitavská 1, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 11. 15.Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 2020

 12. 16.Návrh uzatvorenia školského areálu Základnej školy Žitavská 1, Bratislava pre verejnosť

 13. 22.Návrh na uzatvorenie zmluvy o dočasnom nájme časti pozemku
  parc. č. 1225/1 pri Talline a pozemku parc. č. 1234/5 Stavbárskej 34-42 v Bratislave, za účelom ich oplotenia a zamedzenia prístupu
  bezdomovcom a neprispôsobivým občanom, s vlastníkom pozemkov spoločnosťou LUXCON, s.r.o. Bratislava.

 14. 23.Projekt zberu textilu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 15. 24.Projekt Adopcia zelene v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 16. 25 .SPRÁVA Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. ústavného zákona 66/2019 Z. z, ústavného zákona 232/2019 Z. z a ústavného zákona 469/2019 Z. z.“ za r. 2020.

 17. 20.Žiadosť nájomkyne Andrei Gujberovej VIZÁŽ SALÓN, Bratislava,
  IČO: 17 512 123 o povolenie splátkového kalendára ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 216 na Kríkovej 7 v Bratislave.

 18. 10.Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme v prospech nájomcu Merci, n. o. Trebišov, za účelom prevádzkovania mobilného odberného centra na antigénové a RT PCR testovanie COVIDu a návrh na vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507, na Čiližskej 26A v Bratislave, evidovanej na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 19. 9.Návrh na odkúpenie stavby súpisné číslo 14236 na Čiližskej ulici v Bratislave, evidovanej na LV č. 3995 vo vlastníctve Štefana Čemsáka – MADIS, Poprad, IČO: 11948167, do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre účely zriadenia stanice Mestskej polície,
  bytov pre učiteľov a zamestnancov mestskej polície.

 20. 21.Návrh na vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku registra „C“ KN par. č. 3899/6 v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie dvoch dočasných mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením v súlade so schválenou štúdiou Lesoparku

 21. 7.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 22. 5.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018,2018-2022

 23. 17.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č.46/2018 zo dńa 21.12.2018-prenájom nebytových priestorov

 24. 18.Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Richard Malárik R+E, Kríková 2,821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č. 1/2008 zo dňa 27.03.2008 - prenájom nebytových priestorov-bufet

 25. 19.Dlhodobý prenájom miestnosti 27 m2 v priestoroch Základnej školy Železničná 14, Bratislava Vrakuňa nájomcovi R+E Richard Malárik , Kríková 2, 821 07 Bratislava

 26. 26.26. Rôzne - pri schvaľovaní programu bol zaradený ako bod 6A a 6B

 27. 6/A.Rôzne - Odvolanie člena z dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. , Bebravská 34, 821 07 Bratislava

 28. 6/B.Rôzne - Voľba nového člena dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava