Miestne zastupiteľstvo - 22. zasadnutie 07.12.2021

 • 7. decembra 2021, 08:30 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [57.96 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.
  Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – kontrola príjmov a výdavkov za rok 2020 v Základnej škole Žitavská 1, Bratislava

 5. 5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2022

 6. 6.Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa

 7. 7.Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022

 8. 8.Hospodárenie mestskej časti k 30.09.2021

 9. 9.Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021

 10. 10.Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022

  Materiály
 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2021, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2022

 12. 12.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2022-2024

 13. 13.Návrh súťažných podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťažena nájom stavby na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave a prináležiacich pozemkov, k. ú. Vrakuňa, pre účely školských zariadení od 01.09.2022.

 14. 14.Žiadosť Súkromného slovanského gymnázia o predĺženie zmluvy o nájme priestorov na Vážskej 32 v Bratislave.

 15. 15.Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu zóny Horné Diely

 16. 17.Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok

 17. 18.Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 18. 19.Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom – Luxstore s.r.o., Rajecká 26, Bratislava

 19. 20.Žiadosť Richarda Malárika o refundáciu vložených investícií do predmetu nájmu na ZŠ Železničná 14 v Bratislave.

 20. 22.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3, Bratislava za školský rok 2020/2021

 21. 23.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14, Bratislava za školský rok 2020/2021

 22. 24.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1, Bratislava
  za školský rok 2020/2021

 23. 25.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Bodvianska 4, Bratislava za školský rok 2020/2021

 24. 26.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10, Bratislava za školský rok 2020/2021

 25. 27.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kríková 20, Bratislava za školský rok 2020/2021

 26. 28.
  Žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o predaj časti 23 m2 pozemku registra „E“ parc. č.721/415, LV č. 270,na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa a pričlenenie k jej pozemku registra „C“ KN parc. č. 1824/8.

 27. 29.Žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 721/415, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa na dlhodobý nájom pre parkovanie vozidla a prístupu ZŤP

 28. 30.SPRÁVA o účasti poslancov na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rokovaniach komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a radách školy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 29. 21.Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom „Miestna knižnica Vrakuňa“ v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19

 30. 16.Zásady o podmienkach prideľovania ubytovacích jednotiek v objekte ubytovne Čiližská pre potreby škôl, školských zariadení a služobné účely

 31. 8A.Návrh na predaj hmotného investičného majetku – bytu č. 411-B, v bytovom dome, súpisné číslo 5176, na Stavbárskej ulici č. 36 v Bratislave, ktorého vlastníkom podľa LV č. 3491 je SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.