Bod č. 18

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.