Bod č. 29

Žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 721/415, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa na dlhodobý nájom pre parkovanie vozidla a prístupu ZŤP


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.