Miestne zastupiteľstvo - 24. zasadnutie 26.04.2022

 • 26. apríla 2022, 08:30 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [53.54 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022.

 4. 4.Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021.

 5. 5.Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ..../2022 zo dňa 26.4.2022o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 7. 7.Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č... z ...,ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 8.Žiadosť nájomcu TERMMING, a.s., Bratislava, IČO: 35 972 254, o predĺženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností - objektov kotolní - č. 67/2006 zo dňa 01.06.2006

 9. 9.Žiadosť nájomcu TERMMING, a.s., Bratislava, IČO: 35 972 254, o predĺženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o nájme NP č. 110/2021 zo dňa 28.5.2021.

 10. 10.Žiadosť Zsolta Szaba o prenájom trhových stolov na Rajeckej ul. v Bratislave na maloobchodný predaj ovocia, zeleniny a kvetov.

 11. 11.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom Stavbárska 2, 4 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vlastníkom bytov.

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia

 14. 11.B / Výsledok súťaže na nájom časti pozemkov parc. č. 3168/10 a parc. č. 3167/3 na Majerskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa

 15. 11 .A / Výsledok súťaže na nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 3899/6 – lesopark, na Brezovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.