Miestne zastupiteľstvo - 25. zasadnutie 28.06.2022

 • 28. júna 2022, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [61.51 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022.

 4. 4.Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - Materská škola Kaméliová 10, Bratislava

 5. 5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2022.

 6. 6.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021 a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.

 7. 7.Zmena účelu poskytnutej dotácie pre Športový klub Vrakuňa Bratislava na rok 2022

 8. 8.Návrh na určenie počtu volebných obvodov, volebných okrskov, úväzku starostu a počtu poslancov vo volebných obvodoch mestskej časti Bratislava–Vrakuňa

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2022 zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2022 z ..../2022

 11. 11.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Dodatku č... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ......... Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky uznesením č.1155/2022 schválené rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca.

 12. 12.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu
  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2022 z .......2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavyč.13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.4/2020.

 13. 13.Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Šíravska 8“ v rámci výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2022-94 zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

 14. 14.Informácia o technickom stave ciest na ul. Platanová, Podpriehradná, Ostružinová, Levanduľová, Majerská Záhrady, Borovicová

 15. 15.Petícia obyvateľov Vrakune z ulíc Čakanková, Orchideová, Orgovánová, Platanová

 16. 16.Petícia obyvateľov proti výstavbe parkovacieho domu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Bebravskej ulici

 17. 17.Vyhlásenie zámeru na nájom nebytových priestorov v stavbe súpisné číslo 8751 na Toplianskej 7 v Bratislave, LV č. 2402, k.ú. Vrakuňa.

 18. 18.Vyhlásenie súťaže na nájom nebytového priestoru o výmere 15 m² v Základnej škole, Železničná 14, súpisné číslo 8432 v Bratislave.

 19. 19.Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roku 2018 – 2022 za rok 2021

 20. 20.Žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o predaj časti 23 m2 pozemku registra „E“ parc. č.721/415, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa a pričlenenie k jej pozemku registra „C“ KN parc. č. 1824/8.

 21. 21.Žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 721/415, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na dlhodobý nájom pre parkovanie vozidla a prístupu ZŤP

 22. 22.Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 491/120, LV č. 3919, k. ú. Vrakuňa, v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Rajeckej ul. č. 34, 36, 38 za účelom zriadenia prístupovej rampy do vchodu domu na Rajeckej č. 34 v Bratislave.

 23. 23.Ponuka Rozálie Fürstovej, Bratislava na odkúpenie pozemku registra „C“ KN č. 808, ktorý je zastavaný časťou komunikácie Arménska, ktorý je v jej vlastníctve a synov, evidovaný na LV č. 1714, k. ú. Vrakuňa

 24. 24.Žiadosť spoločnosti HYPO – STAV, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 851 821 o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom transformátorovej stanice na Majerskej ulici v Bratislave – pri zbernom dvore Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa.

  UzneseniaUznesenie
 25. 25.Ponuka Ministerstva hospodárstva SR na delimitáciu pozemkov registra „E“ parc. č. 857, parc. č. 858/100 a parc. č. 876/102 v areáli lesoparku (pri vodných studniach), k. ú. Vrakuňa

 26. 26.Ponuka od spoločnosti ELIMA s.r.o. Bratislava na odkúpenie dvoch stavieb studní v lesoparku Vrakuňa, evidovaných na LV č. 2326, k. ú. Vrakuňa.

 27. 27.Žiadosť nájomcu euroAWK, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 35 808 683 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie troch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 149/2018.

 28. 28.Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o., Bratislava, IČO: 47 545 674 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie troch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 150/2018.

 29. 29.Žiadosť nájomcu ISPA, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 31 328 717 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie dvoch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 154/2018.

 30. 30.Žiadosť nájomcu JEZET reklamná agentúra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 763 205 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie dvoch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 151/2018.

 31. 31.Žiadosť nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Bratislava, IČO: 44 540 957 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie troch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 148/2018.

 32. 32.Žiadosť nájomcu ARTON s.r.o., Žilina, IČO: 31 595 154 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie šiestich reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 152/2018.

 33. 33.Žiadosť nájomcu GRYF reklamné štúdio, s. r. o., Žilina-Bytčica, IČO: 45 939 187, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie šiestich reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 153/2018.

 34. 34.Rôzne

 35. 35.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia