Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 20.09.2022

 • 20. septembra 2022, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [54.63 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Vrakuňa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021

  UzneseniaUznesenie
 3. 4.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 4. 5.Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 5. 6.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022.

 6. 7.Kontrola vybavovania sťažností a petícii za I. polrok 2022.

 7. 8.Kontrola vedenia pokladnice, pokladničných operácií a dokumentácie pokladničných operácií Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 8. 9.Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 9. 10.Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.3/2015 zo dňa 28.04.2015 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 10. 13.Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2022

 11. 14.Návrh na odpustenie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty - Luxstore s.r.o., Rajecká 26, Bratislava

 12. 15.Návrh na odpustenie nájomného a sankcií - TUTO s.r.o., Novozámocká 47, Nesvady

 13. 16.Návrh na schválenie dohody o splátkach a odpustenie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty – WESTEC, spol. s r.o.

 14. 17.Žiadosť nájomcu Fadilja Halimiho o predĺženie doby nájmu v zmysle zmluvy č. 15/2018 pod stánkom na predaj zmrzliny na Estónskej ulici v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 15. 18.Žiadosť spoločnosti WERTZ plus s.r.o., Bratislava o nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6 – lesopark vo výmere 25 m2 na zriadenie urnového cintorína pre zvieratá.

 16. 19.Správa Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2021

 17. 11.Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2021 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021.

 18. 12.Návrh Dodatku č.1 k Zásadám o podmienkach prideľovania ubytovacích jednotiek v objekte ubytovne Čiližská pre potreby škôl, školských zariadení a služobné účely

 19. 3.Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za rok 2021

  UzneseniaUznesenie
 20. 20.Rôzne:Účasť poslancov na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a na rokovaniach komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 4 roky volebného obdobia 2018-2022