Bod č. 21

Návrh na vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku registra „C“ KN par. č. 3899/6 v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie dvoch dočasných mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením v súlade so schválenou štúdiou Lesoparku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.