Miestne zastupiteľstvo - 3. zasadnutie 19.02.2019

 • 19. februára 2019, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.

 5. 5.Kontrola vybavovania sťažností a petícii za II. polrok 2018.

 6. 6.Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky: „Detská herná zostava z agátového dreva do lesoparku v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“

 7. 7.Návrh na schválenie „Postavenia a náplne práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“

 8. 8.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa–návrh zmeny vyplývajúci zo Zákona č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskejčasti Bratislava–Vrakuňa č. ......../2019 zo dňa ..............o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 10. 10.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Vrakuňa č. .........../2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017.

 11. 11.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom nachádzajúcom sa na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave,v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, Stanislavovi Stanislavskému a Helene Stanislavskej, obaja bytom Rajecká 26 v Bratislave.

 12. 12.Návrh súťažných podmienok na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/7 na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže.

 13. 13.Návrh na predaj nehnuteľného majetku stavby súpisné číslo 13500 a pozemku pod stavbou registra KN „C“parc. č. 3648/152, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47 Miloslavov.

 14. 14.Informácia o majetkovoprávnom stave komunikácií v k. ú. Vrakuňa k 31.12.2018 a návrh na opravy a údržbu komunikácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 15. 15.Návrh na odpustenie nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave nájomcovi Romanovi Rendekovi.

 16. 16.Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu -tenisových kurtov.

 17. 17.Návrh Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákonač. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 18. 18.Návrh na prevod vlastníctva majetku -akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575993 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa priamym predajom.

 19. 19.Informácia o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov k januáru 2019.

 20. 20.Informácia o identifikovaných záveroch administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek pre projekty ISRMO realizovaných mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa a o udelení finančnej korekcie.

 21. 21.Rôzne.
  A/ Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 22. 21.Rôzne
  B/ Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice

 23. 21.Rôzne
  C/ Doplnenie člena Finančnej a podnikateľskej komisie

 24. 22.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.