Miestne zastupiteľstvo - 4. zasadnutie 16.04.2019

 • 16. apríla 2019, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňaza volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 5. 5.Návrh na schválenie vrátenia zvereného majetku –nehnuteľnosti, stavby súpisné číslo 5229 na Stavbárskej 60 v Bratislave, druh stavby -budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby –klub mládeže, k. ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3245, postavenej na pozemku parc.č. 1225/2, zo správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do priamej správy vlastníkovi stavby Hlavnému mestu SR Bratislava.

 6. 6.Návrh na kúpu stavieb komunikácií a pozemkov do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa od spoločnosti EFIM, s.r.o., Jánošíkova 530, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35844043.

 7. 7.Vysporiadanie pozemkov pod strediskom VPS na Ihličnatej ulici v Bratislave a návrh na vybudovanie nového strediska verejnoprospešných služieb na Majerskej ulici v Bratislave.

 8. 8.Návrh na odkúpenie priestorov chirurgickej ambulancie v objekte Zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave v prospech podnájomcu MUDr. Jozefa Mravíka, Rača 9988, 831 06 Bratislava.

 9. 9.Návrh na predĺženie doby nájmu na pozemky parc. č. 3392/8 aparc. č. 3392/9, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúce sa na Dvojkrížnej ul.v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v zneníneskorších predpisov v prospech spoločnosti TERMMING, a. s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35972254.

 10. 10.Ponuka finančného daru od spoločnosti Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50852230 na kúpu pozemkov registra „C“ parc. č. 886/155, parc. č. 3411, parc. č.3412 pre účely Malodunajskej cyklotrasy, verejné parkovisko pre vodákov na Amarelkovej ulici v Bratislave a výrub stromov a kríkov pre cyklotrasu.

 11. 11.Energetický audit v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a v ostatných objektoch v správe resp.vlastníctve mestskej časti.

 12. 12.Rôzne
  A/ Úprava súťažných podmienok vyhlásených uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č . 44/III/2019 zo dňa 19.02.2019.

 13. 12.Rôzne.
  B/ Stanovisko k zriadeniu vecného bremena

 14. 13.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.

Informačné materiály

 1. 1.Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.