Bod č. 5

Návrh na schválenie vrátenia zvereného majetku –nehnuteľnosti, stavby súpisné číslo 5229 na Stavbárskej 60 v Bratislave, druh stavby -budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby –klub mládeže, k. ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3245, postavenej na pozemku parc.č. 1225/2, zo správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do priamej správy vlastníkovi stavby Hlavnému mestu SR Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.