Bod č. 9

Návrh na predĺženie doby nájmu na pozemky parc. č. 3392/8 aparc. č. 3392/9, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúce sa na Dvojkrížnej ul.v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v zneníneskorších predpisov v prospech spoločnosti TERMMING, a. s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35972254.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.