Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 14.05.2019

 • 14. mája 2019, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2A.2. A/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 8 na Jedľovej 2 v Bratislave a s tým súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3034, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže.

 3. 2B.2B/ Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektu DANUBE BIKE&BOAT – „MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia Ihličnatej ul. – most cez Malý Dunaj“ a „Oddychová zóna pri cyklotrase Vrakuňa, Bratislava“

 4. 2C.2.C/ Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektov – „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“, „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“

 5. 3.Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa v článku 69 dopĺňa nový odsek (4)vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízko emisnej zóny podľa ust.§9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z. ovzduší.

  Materiály
 6. 4.Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť.

  Materiály
 7. 5.Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 z ........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

 8. 5.Rôzne.