Bod č. 2A

2. A/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 8 na Jedľovej 2 v Bratislave a s tým súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3034, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.