Bod č. 2

Schválenie prevodu vlastníctva bytu č. 8 na Jedľovej 2 v Bratislave a s tým súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, k. ú. Vrakuňa, evidované na LVč. 3034 v prospech Romany Jančekovej, rod. Jančekovej, bytom Ľudovíta Fullu 17, 841 05 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.