Miestne zastupiteľstvo - 7. zasadnutie 25.06.2019

 • 25. júna 2019, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení zpredchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.Kontrola poskytovania dotácií zrozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.

 5. 5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2019.

 6. 6.Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 7. 7.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.

 8. 8.Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024

 9. 9.Informácia o zriadení jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v hl. meste SR Bratislava.

 10. 10.Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT.

 11. 11.Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34,821 07 Bratislava za rok 2018 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018

 12. 6 A.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2019 zo dňa...2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa

 13. 13.Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 14. 14.Návrh na zmenu znenia uznesenia č. 338/A/XX/2017 zo dňa 19.09.2017.

 15. 15.Návrh na zmenu výšky nájomného za prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6 –ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa o výmere 20 m2 pod predajným stánkom a 70 m2 letného sedenia pri stánku, v prospech nájomcu FO –podnikateľ: Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká ul. č. 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47907185 v zmysle platnej Zmluvy o nájme časti pozemku EČ MČ: 49/2018 zo dňa 11.07.2018.

 16. 16.Pasportizácia reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s návrhom cenovej regulácie.

 17. 17.Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č.1225/1-zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa na umiestnenie reklamný stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej –Železničnej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa vzmysle § 9a ods. 9 písm. c)zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v zneníneskorších predpisov v prospech spoločnostiI SPA, spol.sr.o., so sídlom na Kopčianska ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717.

 18. 18.Návrh na schválenie nájmu časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1-zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa na umiestnenie reklamných stavieb v počte 2 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej –Železničnej ul. vBratislave v prospech spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44540957.

 19. 19.Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 491/57 -zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 6 m2 nachádzajúceho sa na trhovisku Rajecká ul. v Bratislave za účelom predaja čerstvých slepačích vajec v prospech FO –podnikateľ: p. Zsolt Szabó, Višňová č. 415/7, 930 12 Ohrady, IČO: 46723889 ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 20. 20.Návrh na zriadenie vecných bremien na pozemku parc.č.1063/1 na Bodliakovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s. Bratislava,IČO: 36 361518,Čulenova 6, 816 47Bratislava.

 21. 21.Návrh na opätovné prehodnotenie odpustenia nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave nájomcovi p. Romanovi Rendekovi.

 22. 22.Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava za rok 2018.

 23. 23.Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.

 24. 24.Rôzne.
  A/ Nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 vo výmere 152 m2, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, v prospech JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, Čmelíková 15, 821 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 25. 25.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o prijatí opatrení k uzneseniu č. 397/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018