Bod č. 15

Návrh na zmenu výšky nájomného za prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6 –ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa o výmere 20 m2 pod predajným stánkom a 70 m2 letného sedenia pri stánku, v prospech nájomcu FO –podnikateľ: Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká ul. č. 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47907185 v zmysle platnej Zmluvy o nájme časti pozemku EČ MČ: 49/2018 zo dňa 11.07.2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.