Bod č. 24

Rôzne.
A/ Nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 vo výmere 152 m2, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, v prospech JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, Čmelíková 15, 821 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.