Bod č. 6 A

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2019 zo dňa...2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.