Miestne zastupiteľstvo - 9. zasadnutie 24.09.2019

 • 24. septembra 2019, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [55.69 kB]
 • Schválený program[22.83 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 1A.Správa ovýsledkoch práce ačinnostiOkrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov vMČ Bratislava Vrakuňa za rok 2018.

 3. 1B.Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.

 4. 1C.Nájom pozemku registra „C“ parc. č. 3648/158 vo výmere 16 m2, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na Žitavskej ul. v Bratislave v prospech Františka Baka, Vážska 11, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 5. 2.Kontrola formulácie uznesení zpredchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

  Materiály
 6. 3.Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 7. 4.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňaza volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 8. 5.Kontrola vybavovania sťažností apetícii za I. polrok 2019.

 9. 6.Kontrola plnenia opatrení naodstránenie zistených nedostatkov ana odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich zkontroly poskytovania dotácií zrozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017.

 10. 9.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018-2022 za rok 2018.

 11. 10.Návrh zámeru nazriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 12. 11.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava pre Občianske združenie FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava,IČO: 52441334, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 13. 12.Návrh na vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 216 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, v bytovom dome na Kríkovej 3-5-7, vchod na Kríkovej 7 v Bratislave, evidovaný na LV č. 3198 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech nájomcu - Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07 Bratislava, IČO: 17512123.

 14. 13.Návrh na prehodnotenie stanoviska kpredaju časti pozemku parc. č. 631/89, druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1095vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,vsúlade so štatútom hl. mesta SR Bratislava čl. 8 ods. 3, vprospech Mária Antalíka, Železničná 20, 821 07 Bratislava.

 15. 14.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 886/155, parc. č.3411, parc. č. 3412 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, evidované na LV č. 3040, spočívajúce vpráve vstupu na pozemky,vpráve prechodu aprejazdu cez pozemky, vpráve vybudovať na pozemkoch cestné stavby, verejnú komunikáciu, parkovisko pre vodákov, obratisko MHD na Amarelkovej ulici vBratislave a Malodunajskú cyklotrasu, vprospech spoločnosti Malý Dunaj Development, j. s. a., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 50852230.

 16. 15.Návrh na zmenu termínu úhrady záväzku v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Bebravská 34 v Bratislave, IČO: 35815329.

 17. 16.Návrh na nájom časti pozemkov registra „C“ parc. č. 491/117 a parc. č. 491/120, evidované na LV č. 3919 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Rajeckej ul. č. 34, 36, 38 v Bratislave, v zastúpení správcom SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., Bebravská 34, Bratislava, za účelom zriadenia prístupovej rampy do vchodu domu na Rajeckej č. 38 v Bratislave.

 18. 17.Návrh na schválenie nájmu časti „Multifunkčného ihriska“ na Hnileckej ul. vBratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a podnájmu časti pozemku nachádzajúceho sa pod ihriskom, zapísaného na LV 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v nájme mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa preúčely jeho užívania na športové aktivity ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech HBK Vrakuňa, Rajecká 8687/38, 821 07 Bratislava.

 19. 18.Nájom časti pozemku parc. č. 18/4 zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 23 m2 nachádzajúceho sa na Šíravskej ulici v Bratislave.

 20. 19.Predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9, zastavané plochy a nádvoria pod existujúcou reklamnou stavbou, na dobu určitú v trvaní 5 rokov v prospech spoločnostiI SPA, spol. s.r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č.92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717, ako prípadhodný osobitného zreteľa.

 21. 21.Schválenie prevodu vlastníctva pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/7, na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LVč. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v prospech A-KLINIK a.s., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 47500026

 22. 22.Informácia o regulácii funkčného využitia lokality Hrušov.

 23. 23.Rôzne.
  Pharos park

 24. 24.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.