Bod č. 12

Návrh na vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 216 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, v bytovom dome na Kríkovej 3-5-7, vchod na Kríkovej 7 v Bratislave, evidovaný na LV č. 3198 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech nájomcu - Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07 Bratislava, IČO: 17512123.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.