Bod č. 13

Návrh na prehodnotenie stanoviska kpredaju časti pozemku parc. č. 631/89, druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1095vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,vsúlade so štatútom hl. mesta SR Bratislava čl. 8 ods. 3, vprospech Mária Antalíka, Železničná 20, 821 07 Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.