Bod č. 14

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 886/155, parc. č.3411, parc. č. 3412 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, evidované na LV č. 3040, spočívajúce vpráve vstupu na pozemky,vpráve prechodu aprejazdu cez pozemky, vpráve vybudovať na pozemkoch cestné stavby, verejnú komunikáciu, parkovisko pre vodákov, obratisko MHD na Amarelkovej ulici vBratislave a Malodunajskú cyklotrasu, vprospech spoločnosti Malý Dunaj Development, j. s. a., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 50852230.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.