Bod č. 17

Návrh na schválenie nájmu časti „Multifunkčného ihriska“ na Hnileckej ul. vBratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a podnájmu časti pozemku nachádzajúceho sa pod ihriskom, zapísaného na LV 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v nájme mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa preúčely jeho užívania na športové aktivity ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech HBK Vrakuňa, Rajecká 8687/38, 821 07 Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.